1. The Gurdwara Rakab Ganj Sahib

 2. The Gurdwara Rakab Ganj Sahib

 3. Safdarjung's Tomb

 4. Safdarjung's Tomb

 5. Safdarjung's Tomb

 6. Safdarjung's Tomb

 7. Safdarjung's Tomb

 8. Safdarjung's Tomb

 9. The India Gate

 10. The India Gate

 11. The India Gate

 12. The Gurudwara Bangla Sahib

 13. The Tomb Of Akbar

 14. The Tomb Of Akbar

 15. The Tomb Of Akbar

 16. The Tomb Of Akbar

 17. The Tomb Of Akbar

 18. The Tomb Of Akbar

 19. The Tomb Of Akbar

 20. The Tomb Of Akbar

 21. The Tomb Of Akbar

 22. The Tomb Of Akbar

 23. The Tomb Of Akbar

 24. Jaipur

 25. Pritam Chowk

 26. Pritam Chowk

 27. Pritam Chowk

 28. Pritam Chowk

 29. Pritam Chowk

 30. Pritam Chowk

 31. Nahagarh Fort

 32. Nahagarh Fort

 33. Nahagarh Fort

 34. Nahagarh Fort

 35. Nahagarh Fort

 36. Nahagarh Fort

 37. Jaipur

 38. Jaipur

 39. Albert Hall

 40. Albert Hall

 41. Albert Hall

 42. Albert Hall

 43. Jaipur

 44. Helsinki

 45. Helsinki

 46. Helsinki

 47. Helsinki

 48. Helsinki

 49. Helsinki

 50. Helsinki

 51. Helsinki

 52. Helsinki

 53. Helsinki

 54. Helsinki

 55. Helsinki

 56. Helsinki

 57. Helsinki

 58. Helsinki

 59. Helsinki

 60. Helsinki

 61. Helsinki

 62. Helsinki