1. The Gurdwara Rakab Ganj Sahib

 2. The Gurdwara Rakab Ganj Sahib

 3. Safdarjung's Tomb

 4. Safdarjung's Tomb

 5. Safdarjung's Tomb

 6. Safdarjung's Tomb

 7. Safdarjung's Tomb

 8. Safdarjung's Tomb

 9. The India Gate

 10. The India Gate

 11. The India Gate

 12. The Gurudwara Bangla Sahib

 13. The Lotus Temple

 14. Isa Khan's Tomb

 15. Isa Khan's Tomb

 16. Humayun's Tomb

 17. Humayun's Tomb

 18. Humayun's Tomb

 19. Humayun's Tomb

 20. Humayun's Tomb

 21. Barber's Tomb

 22. Humayun's Tomb

 23. Humayun's Tomb

 24. Purana Qila

 25. Purana Qila

 26. Purana Qila

 27. Purana Qila

 28. Purana Qila

 29. Purana Qila

 30. Purana Qila

 31. The Agra Fort

 32. The Agra Fort

 33. The Agra Fort

 34. The Agra Fort

 35. The Agra Fort

 36. The Agra Fort

 37. The Agra Fort

 38. The Agra Fort

 39. The Agra Fort

 40. The Agra Fort

 41. The Agra Fort

 42. The Agra Fort

 43. Chini Ka Rauza

 44. Chini Ka Rauza

 45. Chini Ka Rauza

 46. Jaipur

 47. Gaitor Monuments

 48. Gaitor Monuments

 49. Nahagarh Fort

 50. Nahagarh Fort

 51. Nahagarh Fort

 52. Nahagarh Fort

 53. Nahagarh Fort

 54. Nahagarh Fort

 55. Jaipur

 56. Jaipur

 57. Jaipur

 58. Galtaji Temple

 59. Galtaji Temple

 60. Galtaji Temple

 61. Galtaji Temple